Aanmelding

Gezinshuis Noah’s Ark ontvangt aanmeldingen via verschillende wegen. Van belang is dat er een beschikking is voor de gevraagde hulp. Een aanmelding kan via een zorgaanbieder lopen of direct worden aangemeld vanuit de gemeente of hulpverleningsinstanties. Vrijwillige plaatsingen of plaatsingen vanuit gedwongen kader kunnen beiden in de gezinshuizen terecht.

Wanneer u een aanmelding wilt doen, kun u contact opnemen met de hoofdvestiging. Directeur Michell Requena zal de aanmelding in behandeling nemen.

In overleg zal er worden gekeken of er plek is, of er een match is en of de juiste hulp kan worden geboden. Er zal een intakepakket worden opgestuurd zodat de juiste informatie kan worden verzameld.

Zie het kopje contact voor telefoonnummers en e-mailadressen.

Ambulante begeleiding

Voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen maar nog ondersteuning nodig hebben, biedt Gezinshuis Noah’s Ark ambulante begeleiding aan. Afhankelijk van de indicatie, kunnen jongeren een aantal uren in de week begeleiding ontvangen. De jongere zal steeds meer zelfstandigheid verkrijgen en uiteindelijk helemaal zelfstandig zijn. Begeleiding kan op verschillende gebieden plaatsvinden. Te denken valt aan ondersteuning in het op orde houden van het huishouden, in sociale vaardigheden, ondersteuning bij het vinden van een dagbesteding, het helpen om een dag structuur aan te brengen en om te leren omgaan met een beperking of stoornis voor jezelf en je omgeving. Aan het begin van het traject zal een plan op worden gesteld waaraan gewerkt zal worden gedurende de hulpverlening. Voor deze hulpverlening is een Wmo indicatie nodig.

Ambulante ouderbegeleiding

Het kan zijn dat de ouders vragen hebben rondom opvoeding of het bieden van structuur voor hun kind die nog thuis woont. Gezinshuis Noah’s Ark kan in deze gevallen een steuntje in de rug bieden en handvatten geven. Wanneer blijkt dat ouders ondersteuning nodig hebben, zal er samen met ouders gekeken worden wat er nodig is. Vooraf aan het traject van ondersteuning zal er met ouders doelen worden opgesteld zodat het duidelijk is voor de ouder en voor de begeleider waaraan gewerkt zal worden. De ondersteuning zal voornamelijk gericht zijn op ouders in hun rol van opvoeder. Wanneer ouders hier interesse in hebben kunnen zij contact opnemen met Gezinshuis Noah’s Ark. Er zal dan een intake volgen waarin de hulpvraag besproken wordt en een trajectvoorstel kan worden gedaan. Belangrijk is wel dat er een passende indicatie is om de hulp te kunnen verlenen.

Onze partners