Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Gezinshuis Noah’s Ark B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Gezinshuis Noah’s Ark: Gezinshuis Noah’s Ark B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Plein 1, 8256AZ te Biddinghuizen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56711700.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Gezinshuis Noah’s Ark een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de Wederpartij en Gezinshuis Noah’s Ark tot stand gekomen Overeenkomst waarmee Gezinshuis Noah’s Ark zich heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
4. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Gezinshuis Noah’s Ark zich in het kader van een Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kan zijn:
– Verblijfzorg binnen een gezinshuis van Gezinshuis Noah’s Ark;
– Verblijf in een logeerhuis van Gezinshuis Noah’s Ark;
– Ambulante (ouder)begeleiding.
5. Cliënt: iedere natuurlijke persoon ten wiens behoeve de Diensten in het kader van een Overeenkomst worden verleend of beoogd worden te verleend.

6. Schriftelijk: naast traditionele Schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gezinshuis Noah’s Ark waarin of waarbij naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is verwezen, alsook iedere tot stand gekomen Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten tussen Gezinshuis Noah’s Ark en de Wederpartij. Voorts zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Gezinshuis Noah’s Ark worden betrokken.
3. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels een door partijen ondertekende Schriftelijke Overeenkomst, zoals een onderaannemingsovereenkomst, maatwerkcontract met een gemeente die als Wederpartij optreedt of modelzorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Gezinshuis Noah’s Ark is vrijblijvend. Gezinshuis Noah’s Ark is op basis van slechts een aanbod, nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan.
2. Gezinshuis Noah’s Ark verleent uitsluitend Diensten ten aanzien van Cliënten indien en voor zover wordt voldaan aan alle daarvoor (van overheidswege) gestelde voorwaarden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen: het ten aanzien van de Cliënt beschikken over een Jeugdwetindicatie, een WMO-indicatie, indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg of een Persoonsgebonden budget (PGB).
3. Voorts verleent Gezinshuis Noah’s Ark haar Diensten uitsluitend indien de daaraan voorgaande intakeprocedure volledig en juist is doorlopen, waarvan onder meer deel uitmaken: het verstrekken van een dossieranalyse door de zorgaanbieder of aanmelder, het verstrekken van een toestemmingsformulier voor het verstrekken van informatie aan derden ten behoeve van de plaatsing van de Cliënt, het informeren over doelen en het verstrekken van een risicotaxatie door de gedragsdeskundige van de zorgaanbieder, een succesvol gevoerd oriëntatiegesprek en aansluitend intakegesprek met de betrokken partijen en ondertekening van het zogenoemde hulpverleningsplan.
4. Indien Gezinshuis Noah’s Ark in het kader van een onderaannemingsovereenkomst haar Diensten verleent, sluit de Wederpartij voor eigen rekening en risico zorgovereenkomsten met Cliënten en draagt de Wederpartij zorg voor de intake van Cliënten. De Wederpartij is in dat geval verantwoordelijk voor het opstellen van een hulpverleningsplan ten aanzien van iedere bij Gezinshuis Noah’s Ark te plaatsen Cliënt. De Wederpartij duidt in dat plan aan welke specifieke Diensten door Gezinshuis Noah’s Ark zullen worden verleend.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1, behoudt Gezinshuis Noah’s Ark zich het recht voor Cliënten om gewichtige redenen te weigeren voor plaatsing bij Gezinshuis Noah’s Ark, bijvoorbeeld in geval:
– de Cliënt slachtoffer of dader is van seksueel misbruik;
– de Cliënt verslaafd is aan drugs;
– de Cliënt ernstig verstandelijk gehandicapt is;
– de Cliënt een ernstige psychische stoornis heeft waardoor het functioneren van de Cliënt in een groep niet gewenst is;
– de Cliënt somatische klachten heeft die beperkend zijn voor het wonen in een gezin;
– de Cliënt om andere zwaarwegende redenen niet door Gezinshuis Noah’s Ark geschikt wordt geacht om geplaatst te worden in de beoogde groep Cliënten bij Gezinshuis Noah’s Ark.
6. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding en onder voorbehoud dat de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die voor het sluiten van de Overeenkomst zijn gesteld.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ EN ANDERE BETROKKENEN IN HET ALGEMEEN

1. De Wederpartij is gehouden om alle door Gezinshuis Noah’s Ark gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan Gezinshuis Noah’s Ark te verstrekken. Gezinshuis Noah’s Ark gaat bij de uitvoering van de Overeenkomst mede uit van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, inlichtingen en bescheiden. Indien Gezinshuis Noah’s Ark overeenkomstig de door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen of bescheiden uitvoering geeft aan de Overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van Gezinshuis Noah’s Ark worden aangemerkt en komt de daaruit voortvloeiende schade nimmer voor rekening van Gezinshuis Noah’s Ark.
2. Voorts dient de Wederpartij Gezinshuis Noah’s Ark steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst door Gezinshuis Noah’s Ark te optimaliseren.
3. De Wederpartij en Gezinshuis Noah’s Ark houden zich regelmatig beschikbaar voor overleg, al dan niet middels een bijeenkomst, omtrent de uitvoering van de Overeenkomst voor zover dat noodzakelijk is om een deugdelijke uitvoering daarvan te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld omtrent het bespreken van nieuwe ontwikkelingen, het beleid, eventuele veranderingen, het evalueren van ontwikkelplannen van Cliënten, ervaringen en bestaande regelementen.
4. Wettelijke vertegenwoordigers van Cliënten zijn voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor:
– Inschrijving in het gezinshuis voor de plaatsing van de Cliënt;
– Een geldig identiteitsbewijs van de Cliënt;
– Een WA-verzekering voor schade veroorzaakt door de Cliënt;
– Een zorgverzekering ten behoeve van de Cliënt;
– Spullen op de paklijst/ checklist;
– Schoolkosten;
– Schoolspullen (schooltas, tablet, laptop, rekenmachine);
– Schooluitjes;
– Eigen bijdrage school;
– Fiets bij plaatsing;
– Vervoer van en naar school (busabonnement);
– Persoonlijke OV-chipkaart;
5. Voogdijinstellingen die Cliënten bij Gezinshuis Noah’s Ark plaatsen zijn voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor:
– Een geldig identiteitsbewijs van de Cliënt;
– Een WA-verzekering voor schade veroorzaakt door de Cliënt;
– Een zorgverzekering ten behoeve van de Cliënt;
– Spullen op de paklijst/ checklist;
– Schoolkosten;
– Schoolspullen (schooltas, tablet, laptop, rekenmachine);
– Schooluitjes;
– Eigen bijdrage school;
– Fiets bij plaatsing
– Vervoer van en naar school (busabonnement)

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

1. Plaatsing van Cliënten bij Gezinshuis Noah’s Ark geschiedt wanneer daarvoor een plek beschikbaar is en onder voorbehoud dat de daarvoor geldende afspraken door de betrokkenen zijn nagekomen en de nodige praktische zaken zijn geregeld.
2. Gezinshuis Noah’s Ark verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Gezinshuis Noah’s Ark verleent haar Diensten voorts overeenkomstig het door haar gehanteerde en laatstelijk bekendgemaakte beleidsplan. De bij de Dienstverlening betrokken partijen conformeren zich aan de regels zoals opgenomen in dat beleidsplan.
3. Gezinshuis Noah’s Ark beschikt over certificaten en keurmerken die nodig worden geacht om de kwaliteit van de Dienstverlening te waarborgen. Gezinshuis Noah’s Ark conformeert zich bij de uitvoering van haar Diensten aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder het bepaalde in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Jeugdwet.
4. Gezinshuis Noah’s Ark is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering van de Dienstverlening te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden die Gezinshuis Noah’s Ark eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Gezinshuis Noah’s Ark, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
6. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Gezinshuis Noah’s Ark niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 6. | DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTVERLENING EN VAN OVEREENKOMSTEN

1. Indien de uitvoering van de Dienstverlening afhankelijk is van de duur van een indicatie van de Cliënt als bedoeld in artikel 3.2, eindigt de Dienstverlening voor de Cliënt als de indicatie is verlopen en niet wordt verlengd.
2. Overeenkomsten waarbij Gezinshuis Noah’s Ark als onderaannemer van de Wederpartij optreedt, worden aangegaan voor de duur zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen.
3. In geval de Wederpartij en Gezinshuis Noah’s Ark een modelzorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben gesloten, wordt deze Overeenkomst aangegaan voor de uitdrukkelijk in de modelzorgovereenkomst vermelde looptijd. Partijen kunnen de modelzorgovereenkomst opzeggen met inachtneming van de in de modelzorgovereenkomst vermelde opzegtermijn, bij gebreke waarvan een opzegtermijn van een maand geldt.
4. Partijen kunnen iedere Overeenkomst eveneens in goed overleg zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen. Daarnaast kunnen de partijen die bij de Dienstverlening voor een bepaalde Cliënt zijn betrokken, de Dienstverlening voor die Cliënt in goed overleg beëindigen.
5. De Dienstverlening ten aanzien van een Cliënt eindigt met onmiddellijke ingang indien:
– de Cliënt is komen te overlijden;
– Gezinshuis Noah’s Ark in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling aan haar is verleend;
– daaraan zwaarwegende redenen ten grondslag liggen waardoor nakoming van de Dienstverlening redelijkerwijs niet van Gezinshuis Noah’s Ark kan worden gevergd, zoals in geval de Wederpartij na herhaalde waarschuwing haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, de Cliënt strafbare feiten begaat die een duidelijke weerslag hebben op de relatie met medewerkers van Gezinshuis Noah’s Ark en/of andere Cliënten, of als de zorgbehoefte van de Cliënt dusdanig is veranderd dat in redelijkheid geen continuering van de Dienstverlening mag worden verwacht. Indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, hoeft Gezinshuis Noah’s Ark in voornoemde gevallen geen opzegtermijn in acht te nemen;
– in geval van een PGB, de budgetverstrekkende instantie beslist dat het recht op een PGB eindigt en de grond voor deze beëindiging onafhankelijk van de Cliënt is ontstaan;
– in geval van een PGB, de budgetverstrekkende instantie geen toestemming geeft voor de in de modelzorgovereenkomst afgesproken Dienstverlening of de modelzorgovereenkomst afkeurt.
6. Gezinshuis Noah’s Ark zal na beëindiging van de Dienstverlening voor een Cliënt de nodige nazorg verlenen, waaronder het zoeken van alternatieve hulp ten behoeve van de Cliënt, voor zover zulks redelijkerwijs van haar mag worden verlangd.
7. Reguliere beëindiging van de Dienstverlening of een Overeenkomst met de Wederpartij, leidt nimmer tot een schadevergoedingsaanspraak van de Wederpartij, enige Cliënt of een derde jegens Gezinshuis Noah’s Ark.

ARTIKEL 7. | VERTROUWENSPERSOON EN KLACHTEN

1. In sommige gevallen kan het voorkomen dat Cliënten, wettelijke vertegenwoordigers van Cliënten of instanties gebruik willen maken van een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie. In dit soort gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de contactpersoon bij het AKJ, Naraida Straal (0625644924/n.straal@akj.nl). Het verdient evenwel de voorkeur klachten over Gezinshuis Noah’s Ark in eerste instantie met Gezinshuis Noah’s Ark te bespreken.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat indien Gezinshuis Noah’s Ark haar Diensten verleent in het kader van een onderaannemingsovereenkomst, partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk afwijkende afspraken kunnen maken omtrent het indienen van klachten door Cliënten.
3. Eventuele klachten van de Wederpartij over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Gezinshuis Noah’s Ark te worden ingediend.
4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Gezinshuis Noah’s Ark is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit een Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van een Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Gezinshuis Noah’s Ark bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 6 omtrent opzegging en beëindiging van de Overeenkomst of Dienstverlening voor individuele Cliënten onverlet.
2. Gezinshuis Noah’s Ark is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Gezinshuis Noah’s Ark ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
3. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Gezinshuis Noah’s Ark gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Gezinshuis Noah’s Ark op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
5. De Wederpartij is verplicht de schade die Gezinshuis Noah’s Ark ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Gezinshuis Noah’s Ark de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Gezinshuis Noah’s Ark dan wel de door partijen ondertekende Schriftelijke Overeenkomst, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren.
2. Indien vergoeding plaatsvindt op basis van een PGB, is de maximale jaarlijkse indexering van de overeengekomen tarieven die Gezinshuis Noah’s Ark mag toepassen gelijk aan de indexering van het budget voor dat jaar. Gezinshuis Noah’s Ark is bevoegd deze indexering door te voeren. Indien geen PGB van toepassing is en niet uitdrukkelijk een prijswijzigingsbeding met de Wederpartij is overeengekomen, is Gezinshuis Noah’s Ark gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een verhoging wordt in dat geval vastgesteld door de laatst geldende prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar.
3. Tariefswijzigingen anders dan op grond van het vorige lid, geschieden slechts in overleg met de Wederpartij.
4. De Diensten worden periodiek aan de Wederpartij gefactureerd op basis van nacalculatie. Indien vergoeding uit PGB plaatsvindt, dient de Wederpartij voor beschikbaarstelling van de factuur aan de budgetverstrekkende instantie zorg te dragen, onverminderd het feit dat de betalingsverplichting te allen tijde op de Wederpartij rust in geval de budgetverstrekkende instantie ten onrechte niet tot betaling overgaat.
5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking binnen 30 dagen na factuurdatum.
6. Gezinshuis Noah’s Ark is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar te verstrekken.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. Deze wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
8. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de door haar aan Gezinshuis Noah’s Ark verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Gezinshuis Noah’s Ark kan worden toegerekend.
2. Gezinshuis Noah’s Ark is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Gezinshuis Noah’s Ark is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8 en 9 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Gezinshuis Noah’s Ark in de nakoming van haar Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen.
3. De wettelijke vertegenwoordiger van de Cliënt is aansprakelijk voor schade van Gezinshuis Noah’s Ark, andere Cliënten of derden door de Cliënt door zijn toedoen veroorzaakt. Wanneer daarvan sprake is, zal in eerste instantie aanspraak worden gemaakt op de WA-verzekering van de wettelijke vertegenwoordiger van de Cliënt. Indien een WA-verzekering ontbreekt of de schade niet door de WA-verzekering wordt gedekt, zal de Cliënt zelf een betalingsafspraak moeten maken met Gezinshuis Noah’s Ark. De schade wordt dan getaxeerd. Waar mogelijk kan, in geval van vernieling of beschadiging van zaken, eventueel gebruik worden gemaakt van een tweedehands vervanging. Dit wordt per situatie bekeken met de gezinshuisouders. De Cliënt dient met zijn zak- en kleedgeld de schade zo snel mogelijk af te betalen. Wanneer er in de afbetalingsperiode behoefte is aan de noodzakelijke kledingstukken (te denken valt aan jas, schoenen, sokken, onderbroeken), zullen de gezinshuisouders daarvoor zorgdragen voor rekening van Gezinshuis Noah’s Ark.
4. Gezinshuis Noah’s Ark is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van Cliënten. Indien deze schade evenwel wordt vergoed door een inboedel- of WA-verzekering van Gezinshuis Noah’s Ark, zal de schade zoveel mogelijk op die verzekering worden verhaald.
5. In geval de Cliënt een boete krijgt opgelegd, bijvoorbeeld in verband met een verkeersovertreding of het niet of te laat inleveren of beschadigd inleveren van boeken, komt deze boete voor rekening van de Cliënt. De Cliënt dient met zijn zak- en kleedgeld de boete zo snel mogelijk af te betalen. Indien het zak- en kleedgeld ontoereikend is, kunnen er betalingsafspraken worden gemaakt.
6. Wanneer een bij Gezinshuis Noah’s Ark geplaatste Cliënt in bezit is van een prepaid telefoon, krijgt de Cliënt €10 euro per maand aan beltegoed van Gezinshuis Noah’s Ark. Cliënten die in bezit zijn van een abonnement, kunnen hier geen aanspraak op maken. Gezinshuis Noah’s Ark laat Cliënten onder de 18 jaar geen telefoonabonnement afsluiten. Wanneer een Cliënt wel een abonnement wil en hij is nog geen 18 jaar, kan hij zijn wettelijke vertegenwoordiger vragen om een abonnement. De wettelijke vertegenwoordiger is daarmee ook verantwoordelijk wanneer het abonnement qua tegoed of termijn overschreden wordt.
7. Mocht Gezinshuis Noah’s Ark jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Gezinshuis Noah’s Ark te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Gezinshuis Noah’s Ark hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Gezinshuis Noah’s Ark ter zake vervalt.
8. De aansprakelijkheid van Gezinshuis Noah’s Ark is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Gezinshuis Noah’s Ark betrekking heeft. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde van de laatste maand van de Overeenkomst.
9. Indien de schade waarvoor Gezinshuis Noah’s Ark, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Gezinshuis Noah’s Ark daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Gezinshuis Noah’s Ark dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
10. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Gezinshuis Noah’s Ark bedraagt één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de Wederpartij.
11. De Wederpartij vrijwaart Gezinshuis Noah’s Ark van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is.
12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gezinshuis Noah’s Ark.

ARTIKEL 12. | PRIVACY

Gezinshuis Noah’s Ark en de door haar bij de Dienstverlening betrokken personen zullen alle hun ter kennis gekomen persoonsgegevens van Cliënten verwerken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij zullen de bedoelde persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit in verband met de uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijk is, geschiedt met voorafgaande instemming van de Cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel het verstrekken van deze gegevens anderszins krachtens wettelijk voorschrift mag of krachtens gerechtelijk bevel dient te geschieden. Volgens de wet zijn Gezinshuis Noah’s Ark en de door haar bij de Dienstverlening betrokken personen onder meer gerechtigd persoonsgegevens aan derden, zoals de inspectie, het zorgkantoor, Jeugdzorg of politie te verstrekken, indien:
– zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst;
– de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Cliënt of een andere natuurlijke persoon;
– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Gezinshuis Noah’s Ark of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de Cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Wederpartij en Gezinshuis Noah’s Ark is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van een geschil voortvloeiende uit de Overeenkomst, zijn Gezinshuis Noah’s Ark en Wederpartij gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Gezinshuis Noah’s Ark aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Onze partners